TOP termékek

Szavazás

Meg volt elégedve az új ékszerével?

Házhozszállítás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza a szolgáltatások igénybevételére
vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelességeit.
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Danburit Graph Bt-vel.,
(székhely: 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 96.; adószám: 21117682-1-13, email cím:
danburit@t-online.hu , telefonszám: +36309191275, weboldal: www.danburit.hu ), mint
eladóval ill. szolgáltatóval kötött szerződés általános feltételeit.


1. Szerződés létrejötte:
Eladó (szolgáltató) és a Megrendelő, mint vevő között létrejött szerződésnek részét képezi az
önnel kötött egyedi megrendelés, és adás-vételi szerződés mellett az ÁSZF is. Megrendelésével,
illetve az adás-vételével ön elfogadja mindazokat a feltételeket, amelyeket az Általános
Szerződési Feltételek tartalmaznak. Az ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezései vonatkoznak.
Az egyedi szerződés azzal jön létre, hogy Ön –mint megrendelő (vevő) – megrendeli
(megvásárolja) a szolgáltatást ill. a termékeket, és azok díját tudomásul veszi ,illetve –vétel
esetén - kifizeti. Leadott megrendelését a megrendelőlap aláírásával a szolgáltató (Eladó)
rögzíti, és ezen a megrendelőlap aláírásával Ön elfogadja a Danburit Graph Bt. Általános
Szerződési Feltételeit is.
A tárgy csak az önnek adott szelvény ellenében vehető át, ha azt elveszítette vagy nem hozta
magával úgy szükséges bemutatni a személyi igazolványát és –büntető valamint polgári jogi
felelőssége tudatában - aláírni, hogy elvitte a tárgyat/tárgyakat az aznapi dátummal.
Az elkészült tárgyat egy hónapig őrizzük utána a Danburit Graph Bt. jogosult a termék felett
szabadon rendelkezni és azt értékesíteni. Ez esetben a Danburit Graph Bt. sem a megrendelő,
sem pedig harmadik személyek felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítést a mindenkor
hatályos jogszabályban meghatározott módon hajtja végre a szolgáltató. Az értékesítésből
származó bevételt elsősorban a Danburit Graph Bt. felmerült költségeire kell elszámolni, majd
a fennmaradó összeget az őrzéssel és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek levonása
után postai utalványon juttatja vissza a szolgáltató a tulajdonosnak. (Mellékelve a levont
költségek részletezését!)Megrendelő tudomásul veszi, hogy további ajánlattétel nélkül az ár 20%-al változhat.
Megvásárolt termékeinkhez kiállítjuk certifikátját, jótállási jegyét.
A javítandó (átalakítandó) tárgyat csak tiszta állapotban van módunkban átvenni.
Eladásra kerülő ékszereinket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fémjelezve
készítjük el vásárlóinknak.
Törzsvásárlóink 5% kedvezményre jogosító törzsvásárlói kártyát kapnak. Törzsvásárlónak az
minősül, aki legalább 100000Ft értékben vásárol.
A tárgyak eszmei értékére nem áll módunkban biztosítást kötni, biztosításunk csak a tárgy
eltűnésére nyújt fedezetet annak készpénzben kifejezett vásárlási értéke (a tárgy kereskedelmi
vagy vám célokra bevallott értéke) vagy csere költsége erejéig.
A honlapon feltüntetett termékek egyedi darabok, és nem vásárolhatók meg az üzletben.
Kérjen előzetes árajánlatot e-mailben, ha bizonytalan.
A vételár megfizetése történhet készpénzben átvételkor vagy előzetes megegyezés esetén -
átutalással.
Igénybe vehető különszolgáltatásunk: többszöri egyeztetés alapján különleges tárgyak
elkészítése.
A tárgy átvételekor ellenőrizze, hogy a megrendelt termék (ek) mennyiségileg, ill. minőségileg
megfelelőek–e, mert ez irányú utólagos reklamációját az eladónak (szolgáltatónak) nem áll
módjában orvosolni. Amennyiben hiányt vagy sérülést észlel, a terméket ne vegye át, hanem
azt azonnal jelezze eladónak (szolgáltatónak). Eladó (szolgáltató) a lehető legrövidebb időn
belül, pótolja (kijavítja) a hiányzó (minőségileg nem megfelelő) terméket. A kifogást a hiba
felfedezését követő – körülmények által lehetővé tett – legrövidebb időn belül kell közölni a
szolgáltatóval (eladóval).
A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodások esetén a terméket
szavatossági/jótállási határidőn belül - lehetőség szerint - 15 munkanap alatt eladó (szolgáltató)
díjmentesen kijavítja, vagy -, ha az megoldható - raktárról azonnal kicseréli.
A jótállási igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
szavatosságra vonatkozó 305-311 §-ai, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó 151/2003. Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Hibás teljesítés esetén a ugyancsak Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó 305-
311 §-ai a követendő, ezen kívül a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.


2. Szerződés megszűnése:
A szolgáltatási szerződés a vállalt szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
A szerződés, akkor is megszűnik, ha a megrendelő az előtt visszakéri az általa átadott tárgyat
mielőtt a megrendelt művelet, vagy a termék készítése megkezdődött volna. A szerződés
megszűnésére egyebekben a Ptk. 319-323 §-ban foglaltak az irányadók.
Panaszkezelés:
Az eladó (szolgáltató) minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak
érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül
érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására egyedileg kerül sor
–személyesen- a 2022 Tahitótfalu Szentendrei út 96. alatti székhelyén. Amennyiben a panasz
elutasításra kerül, a vevő (megrendelő) a panasz elutasítását minden esetben indokolással
ellátva írásban kapja meg. Szolgáltató (eladó) az írásban beérkező panaszokról és azok
elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben megrendelő (vevő) a panaszra adott
választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009 (IX. 29.) Korm. számú rendelet 26. § és 27. §-aiban foglaltak szerint a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság Kormányablakához, a Nemesfém Hitelesítő Intézethez vagy a
tevékenység helye szerint illetékes Tahitótfalu Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat.


3. Adatvédelem:
Az Eladó (szolgáltató) a tudomására jutott adatokat az "Személyes adatok védelméről" szóló
1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény, a Pénzmosási Szabályzat és a
GDPR hatályos előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés,
hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. A megrendelés
során Eladó (szolgáltató) csak olyan adatot kérhet- név, cím, telefonszám-, amely szükséges a
Megrendelő (vevő) számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos
elkészítéséhez. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy
ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó (szolgáltató) felelősséget nem vállal.

 

4. Jogi nyilatkozat
Eladó (szolgáltató) kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.
Eladó (szolgáltató) kijelenti továbbá, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal.
Valamint rendelkezik a hatályos GDPR Szabályzattal.
A Megrendelő (vevő) és az Eladó (szolgáltató) között létrejött szerződésre egyebekben a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
„A megrendelőlap aláírásával Megrendelő elfogadja a fentiekben ismertetett Általános
Szerződési Feltételeket”.
Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette,
hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten (a megrendelőlap
aláírásával) vagy ráutaló magatartással elfogadta.
Irányadó jog: a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi
jogvitában, kötelező érvényű jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Ptk. idevonatkozó
rendelkezései az irányadóak.


5. Részleges érvénytelenség, végrehajthatatlanság
A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége,
vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit.6.

 

Felügyeleti szervek:
Tahitótfalu Község Önkormányzata
2021 Tahitótfalu
Kossuth L. u. 4.
T: +36-26-387-123
Szentendrei Járásban Fogyasztásvédelmi eljárásokban illetékes szerv:
Kormányablak
2000 Szentendre
Dózsa Gy. út 8.
T:+36-26-501-900
Fax: +36-26-501-940
e-mail: jarashivatal.szentendre@pest.gov.hu
Nemesfém Hitelesítő Intézet
1089 Budapest
Bláthy Ottó utca 3.
T: +36-(1)-3138621
Cégbírósági adatok:
Cégnév: Danburit Graph Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-048204
Adószám: 21117682-1-13
Bankszámlaszám: 64700021-10007699-00000000
Székhely címe: 2022 Tahitótfalu Szentendrei út 96

Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Használati utasítás és javaslat

Azért, hogy minél tovább örömét tudja lelni a megszerzett tárgyában kérjük, tartsa be a rendeltetésszerű használat alábbi szabályait:

Ékszereit ne tegye ki erős fizikai igénybevételnek. (Pl.: edzés, sportolás, mozgás, kutya sétáltatás stb.)

Alvás közben sem tud figyelni rá, inkább vegye le. Erős kémiai hatásokra elszíneződéssel reagálhatnak. (Pl.: gyógyvíz, termálvíz, gyógyszerek stb.)

Óvja tárgyait erős napsugárzástól és hőtől. A különféle felületkezelések (pl.: rhódiumozás, aranyozás) vagy az üreges kivitelezés sérülékeny lehet, az így kezelt ékszereket nem feltétlenül minden napos használatra javasoljuk.

Ékszereit tisztíthatja kifejezetten erre a célra fejlesztett kendőkkel, folyadékkal, komolyabb tisztítást a tárgyakon, drágaköveken vagy gyöngyökön kérjük, bízza szakemberre. Eddigi tapasztalataink alapján a szakember általi tisztítást érdemes rendszees időközönként ismételni. Ennek akkor érkezik el az ideje amikor látja,  hogy mikro karcolódások miatt bemattul a felület vagy a drágakövek nem mutatják eredeti színüket csillogásukat.

 

 

Felhasznált alapanyagok

A nemesfémek ötvözeteit a Magyar Szabványnak megfelelően készítik el azok a kollégák, akik ezt megfelelő engedélyek birtokában végezhetik a szakmában.
Minden esetben a nemesfém tartalom vizsgálatra kerül Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályán.
Ez az eladó és a vásárló szempontjából is megnyugtató, mert így az alapanyag minősége garantált.

A drágaköveket, gyöngyöket olyan partnerektől szerezzük be akik elhivatottak a szakmájukban és ha kell Minőségi Tanúsítvánnyal támasztják alá a drágakő milyenségét,
fizikai paramétereit.

Felhasznált szakirodalom

Burger István Drágakő Enciklopédia (2020) Metropolis Media Group Kft. ISBN 978-963-551-023-8

Walter Schumann Drágakő Biblia (1992) Glória Kiadó ISBN 963 7495 30 4

Bernhard Graf Gyógyítás Drágakövekkel (2005) Holló és Társa Könyvkiadó ISBN 963 684 298 1

Cally Hall Drágakövek (1994) Panem Kft. ISBN 963 545 0125